-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

سه خائن - امرالله، بسم الله، عبدالله - هم طراز اشرف غنی اند


کمال اعتمادی

 سرنوشت مشابه؛

هر آئينه، وُدكا و روبل روسي جنرالان را باغيرت و با مسؤليت تربيه كرده بود؛ ولي دالر و پيشوند ها و پسوند هاي مذهبي مانند، بسم الله و امرالله دروغ گو، بي غيرت و فريب كار تربيت كرده بود.

ماه ها پيش از سقوط داكتر نجيب؛ جنرال عظيمي، جنرال مؤمن، جنرال دوستم، جنرال فتاح، داوود رزميار، جنرال بابه جان و شماري ديگر دريافته بودند كه داكتر نجيب با سليمان لايق، منوكي منگل رسول بي خدا، تاج محمد جمعه اثك و غيره فاشيستان در شمال؛ كشور را سقوط مي دهند و روابط پنهاني با گلبدين برقرار كرده اند. اين جنرالان برايش پيام فرستادند كه (نجيب الله) برايت چنان درسي بدهيم كه تاريخ فراموش نكند. 

ماه ها پيش اشرف غني با حكومت ٣ نفره اش،  قول اردو ها را همراه با تجهيزات نظامي اش يكي پي ديگر به طالبان تسليم كرد؛ يك لك ارتش را قتل كرد و مملكت را غرق كرد؛ عبدالله، امرالله و بسم الله اين بي غيرت ها و رو سياهان تاريخ، نه تنها كه به بچه خر (اشرف غني) درس عبرت ندادند، بللكه با گردن هاي پت بي صلاحيتي و بي تفاوتي خويش را بعد از فرار اشرف غني به گردن اشرف غني انداختند. شرم تان باد! با اين رو سياهي تاريخي شما به رنج هاي بيكران مردم افزوديد. شما با اين رياكاري تان از محكمه وجدان و مردم رهايي نخواهيد يافت.