-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

نخستین دستلاف چریک ها در اندراب


عقبۀ پنجشیر از مسیر خاواک – اندراب به دست نیروهای مقاومت ملی افتاد.

گزارش از جنگ دیروز درسه شهرستان اندراب مشعر است که طالبان با حمله غافلگیرانه از سوی نیروهای بومی مواجه شده و تلفات سختی داده و عقب رفته اند. 40 نفر اسیر آن ها در دست مردم اند. درگزارش آمده است که تعداد زیادی هاموی و تانک ها ازین منطقه فرار کرده اند.