-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

باید قیام کرد


      طالبان را فقط با زور میتوان به خاستگاه اصلی شان فرستاد.
        

      نوشته ی : اسماعیل فروغی      باساس گزارشهای دقیق وتکان دهنده ازپاکستان ، اخیراً طالبان واهالی بیسواد ومتعصب وزیرستانی ـ کویته ای ، گله گله ودسته دسته ازسرحد عبورکرده ، وارد میدانهای جنگ می شوند تا جمهوریت تک محورافغانستان راهرچه زودتربه سقوط  وتسلیمی وادارنمایند . گزارشها می رساند ـ به آنعده کسانی که آماده ی رزم و درانتظار ورود به میدانهای جنگ درشهرهای افغانستان استند ، چنان تبلیغ شده است که درصورت فتح کامل افغانستان ـ بخصوص فتح و تسخیر شهرهای کابل ، هرات ، بلخ و ولایات شمال افغانستان... دختران قشنگ این شهرها ( که درتبلیغات طالبان دختران سفید روی فارسی زبانان نامیده شده اند ) غنیمت شما به حساب آمده ، خانه های زیادی هم که صاحبان شان ازترس فرار نموده اند به شما تعلق می گیرد .

     با آنکه تا هنوزدرمورد این تبلیغات طالبان ، اطلاعات زیادی دردست نیست ، اما درثقه بودن آن نمیتوان شک کرد . زیرا جوانان متعصب مذهبی وزیرستانی ـ پاکستانی یا افغانستانی ، هم به دلیل فقرجنسی دوامدار وهم به پاس عقاید افراطی اسلامی شان که " درصورت فتح جهاد ، حوریان بهشتی( زنان سفیدروی فارسی زبانان)، حلال وغنیمت به حساب می آید "  به آرزوی دست یافتن به دختران سفیدچهره ی افغانستانی ، گروه گروه در پشت مرزها نوبت گرفته اند . 

    علاوه برپخش و نشراین خبرواطلاع تکان دهنده ، اطلاعات دیگری نیزدرشبکه های اجتماعی دست به دست شده است که گویا طالبان ( پاکستانی وافغانستانی ) دربرخی ازمناطق زیرنفوذ شان درشمال ، دختران قشنگی را بیهوش نموده ، درداخل تابوت ها زیرنام شهدای جنگ بسوی پاکستان انتقال می دهند .

     اگراین اطلاعات حقیقت داشته باشد ، میتواند انگیزه ی قوی برای قیام عمومی علیه طالبان وسایر نوکران آی اس آی پاکستان شود . این انگیزه می تواند باردیگرافغانستان - بخصوص شمال افغانستان را به گورگاه طالبان و سایرگروههای تروریست اسلامی مبدل سازد . وقت آنست تا عموم مردم واردعمل شده برای پاسداری از نوامیس شان ، به پا بخیزند و با چوب و سنگ ، با مرمی و تفنگ درهرکجا که طالب است یورش برده همه را نابودنمایند . راه دیگری وجودندارد .اگر دریکی از ولسوالی ها یا شهرها چنین شده واقعاً همه بپا بخیزند ، طالبان راه خاستگاه اصلی شان ( وزیرستان ) را در پیش خواهندگرفت .

     در چنین وضعیت مردم وارتش باید درکنارهم باشند. 

     اگردولت فاسد داکترغنی ، نیت دفاع ازنوامیس مردم ودفاع ازارزشهای انسانی ومدنی داشته باشد ، قبل ازهمه باید ازسیاست تبعیضی وتکروانه اش دست برداشته ، قاطع و روشن دربرابرطالبان بایستد. بایدازتسلیم دادن داوطلبانه ی ولسوالی های باقیمانده به طالبان جداًخودداری کرده ، دربرابر یورش بی امان لشکربزرگ مردم به طالبان ممانعت خلق ننمایند . مردم شاهد بودند که چگونه حدود هزارعراده تانک هاموی وهزاران میل سلاح وتجهیزات و واسطه های گارنیزیون ها و بیزهای نظامی و ولسوالی ها حتا بدون جنگ به امرسرقوماندان اعلی تخلیه شده ، به طالبان تسلیم داده شد . مردم شاهد آزادی شش هزارجنگجوی طالب هم بودند که آنهم به فرمان سرقوماندان اعلی صورت گرفته است .  

      حالا زمان رستاخیزملی فرا رسیده است ـ زمان آن که شمال و جنوب ، شرق وغرب یک مشت و یک صدا این شعرشاعرارجمند ـ حشمت امید را بلند وباغرورفریاد نمایند که سروده است :

باید قیام کرد

باید قیام کرد

باید که زنده نام نریمان و سام کرد

باید قیام کرد

. . .

مارا به دین تازه ی طالب نیاز نیست

غفلت مجاز نیست

باید هجوم حادثه ها را تمام کرد

باید قیام کرد

. . .

زان پیش تر که دشمنت اندازد اضطراب

بیدارشو زخواب

باید که خواب و راحت خودرا حرام کرد

باید قیام کرد

. . .

آزادگی و همت والا شعار ماست

این اعتبار ماست

باید کلنگ و بیل ز هرخانه وام کرد

باید قیام کرد

. . .

ما خاک خود به هیچکس آسان نمیدهیم

تا جان نمیدهیم

باید که تیغ خویش برون ازنیام کرد

باید قیام کرد   

  شاعر : حشمت امید