-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

آمار های رنج بار در زنده گی ما/ یکی اش را در زیر ملاحظه کنید:

 روزنامۀ اطلاعات روز آمار جنگ افزار هایی را که  اشرف غنی و جنرال های طرفدارش، به طالبان واگذار کرده و درنتیجه سکتورهای دفاعی و امنیتی کشور مکمل از بین رفت؛ دریک نمایه یی منتشر کرده است.