-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

سلطان زوی و زنش میزبان مولوی متوکل بودند

 

حامد قادری

هر طرف می رویم‌ سیلی میخوریم. گروپ‌های غنی و‌کرزی به فعالیت آغاز نمودند و دست به گردهمایی های در کنج و‌کنار امریکا زدند. این همان گروپ های است که از طالب دفاع می‌کردند و فراموش نمودند ، ولی مردم به یاد دارند. این‌دلقکان به نرخ روز غذا میخورند. یادم است زمانی خانم کلنتون به هالیوود آمده بود و همین خانم ها شعار می دادند مرگ بر پرچمی ها و زنده باد طالبان. و یک حرف شان این بود که چادری فرهنگ ما است وحمایت سیاسون امریکا را برای آوردن همین جانی ها  و قاتل ها گرفتند و امروز به نفع دولت فاشیزم غنی بلند شده اند.

 نمیدانم ما چه نوع وطن دوست هستیم؟ طالب هم کشور را برای پاکستان میخواهد ، کرزی و غنی ، گلبدین و افغان ملت هم برای پشتونستان و پاکستان میخواهند. سگ زرد برادر شغال.  

باز هم یگانه راه نجات ، حکومت فدرال ‌ یا تجزیه است تا این که یک قسمت بیشتر نسل آئنده کشور روی آرامی را لمس کند. 

نوت: به یاد دارم که ملاه متوکل مهمان داوود سلطان زوی و خانم شان بود.   درود به خانم ثریا بهاء که در سانفرانسیسکو شهر هیوارد مقابل ملا متوکل ایستاد و برنامه  شان را برهم زد و پولیس  به حمایت ملاه متوکل حدود صد نفر را دستگیر و هشدار داد.