-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

ملل متحد برای آوردن طالبان زمینه سازی دارد

به این گزارش توجه کنید:

به حواله تریبیون اندیا، کشورهای دموکراتیک در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه یک صدا اعلام کردند که هرگاه طالبان به زور قدرت را درافغانستان به دست آورند، از سوی آن ها به رسمیت شناخته نه خواهد شد. 

جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت ریاست هند برگزار شد. نماینده افغانستان گفت که طالبان همچنان درپاکستان پناه گاه های امن دارند.. نمایندگان انگلستان ، ایالات متحده ، فرانسه ، ایرلند ، ناروی و استونی از طالبان خواستند تا به طور معنادار وارد عمل شوند. آن ها مشخص کردند که از یک دولتی که حقوق بشر را رعایت نه کند، حمایت نخواهند کرد.

فرانسه خواستار آن شد که طالبان در قبال جنایات خود پاسخگو باشند. این، انگشت گذاری ها صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد. هرگاه طالبان با فریب کاری اعلامیه بدهند که ما همه ای مفادات کنوانسیون های جهانی را رعایت می کنیم، این کشورها حاضراند رژیم بربری آنان را به رسمیت بشناسند. تنها مقاومت سراسری مردمی و جنگ کارساز می تواند فارمول سازی های جهانی را برهم بزند. افغانستان این فارمول شکنی را در رکورد تاریخی خویش دارد.