-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

جنگ روانی امریکا هم به سود طالبان است

 


          نوشته ی : اسماعیل فروغی 

     دستورهای ترک فوری اتباع امریکایی، انگلیسی، آسترالیایی، هالندی ووووازافغانستان و احتمال قفل زدن دروازه ی سفارت امریکا درکابل، اثرات ناگواروخطرناکی برروان مردم ومورال قوای مسلح کشورما بجا خواهد گذاشت.

این دساتیرکه به شکل رسانه ای و همزمان با سقوط پیهم شهرها ، صادرشده است ، جنگ روانی شدیدی است به سود طالبان. این ابلاغیه هاودساتیر، به همان اندازه که مردم را نگران ساخته است، به همان پیمانه نیروهای امنیتی افغانستان راهم دچارترس وتشویش نموده ، حتاخطرفروپاشی ارتش وپولیس را بیشترکرده است. این کوشش امریکاییان همانند کوشش های قبلی شان  (امضای توافقنامه با طالبان وآزادی شش هزارجنگجوی " کمربسته ی " آنان - بشمول محکومین به اعدام ) ، طالبان را نیرومندترکرده ، انان را دررسیدن به اهداف نظامی- سیاسی شان نزدیکترخواهد نمود. همین اکنون حدودهفتاد درسد خاک کشورزیرکنترول طالبان آمده که درتمام پیروزی های آنان امریکا به نحوی نقش داشته است.

      امریکا دیگرنه نگران امنیت ماست و نه نگران همان دیموکراسی مسخره وآزادی بیان بی سودوثمراش که بعضی ها به آن می بالیدند. سوغات وثمربیست سال حضور پرهزینه ی امریکا ، ناامنی وجنگ بیشتر، تقویت تروریزم اسلامی ، گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر، فرارمیلیونها جوان ، فقروبیکاری گسترده ویک دولت سراپا فساد ، تک محور و قوم گراست.ایالات متحدامریکا با گذاشتن همین سوغات ها حالا راه اش را درپیش گرفته به همه اتباع اش دستورمیدهد تا هرچه زودتر افغانستان راترک بگویند.

امریکا ازبهرتطبیق نقشه ی راه منطقه ای اش می کوشدتا چرخ بی ثباتی و جنگ درافغانستان را حتا تا سطح جنگ داخلی چرخ داده، افراد داعش را از سراسر خاورمیانه به افغانستان و منطقه ی ما کوچ بدهد و دامنه ی ناامنی وبی ثباتی را تا سینکیانگ چین و روسیه گسترش بدهد . امریکا میخواهد به غرض سودجویی وکم ازکم ایجاد مزاحمت های جدی امنیتی به چین ، روسیه و ایران ، تمام منطقه را دربحران دوامدارغرق نماید .

      اما اینکه آیا امریکا به این آرزوی خطرناک و خونین اش خواهد رسید شک و تردید وجود دارد .ازنظرناظران منطقه ای ، امریکا بازواینبارمفتضحانه ترازپیش شکست خواهد خورد . به نظرمی رسد که ازهمین اکنون تمام کشورهای منطقه ( بزرگ و کوچک  شامل چین ، روسیه ، ترکیه ، ایران و کشورهای آسیای میانه ) به تحرک افتاده ،میخواهند هرچه زودتر یک کمربند ضد بنیادگرایی و ضد تروریزم اسلامی ایجاد نموده ،اجازه ندهند تاحتا یک تن تروریست اسلامی به سرزمین های شان داخل شوند.

     متکی به این شواهد ودرک وشناسایی دقیق قدرتهای منطقه از نیات شوم امریکا ، آن کشورشانس زیاد برای بستن دوباره ی کمر بنیادگرایی اسلامی درمنطقه نخواهدداشت. امریکا بازمحکوم نیات پلید استیلاگرانه اش خواهد شد.