-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

فوری؛ لطفاً به حمیرا قادری تفهیم کنید

 هرکس از شما عزیزان با حمیرا قادری درتماس هستید، با بالواسطه برایش پیام بدهید که از نمایش های تلویزیونی فوری پرهیز کرده و دریک مکان امن پناه شود. او و بسیاری از مدعیان مسایل سیاسی، ماهیت و عکس العمل طالب را درک نمی کنند. حمیرا قادری به نظریه دهی و اندرز گویی به طالب روی آورده است!

او را به هوش بیاورید. لطفاً این پیام را برایش برسانید. اگر کتاب «رقص درمسجد» را کسی از روی غرض و فضولی به طالب معرفی کند یا محتوای آن را به آنان شرح دهد، صد درصد به سراغش می آیند. به قول حضرت حافظ، « یک نکته درین معنی، گفتیم و همین باشد!»