-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

روایتی از اتاق جمهوری توطئه گران

 اجمل آزاد: جلال یفتلی من را صالح پنجشیری فریب داد.

زمانی که یفتلی در حمایت مستقیم محب بود آن زمان ها جلسات عوام فریبانه شش سی بازار داغ رسانه یی داشت صالح چندین بار از یفتلی برای گزارش دهی دعوت به عمل میاورد که یفتلی به دستور محب تن نمیدهد بعد صالح ، یفتلی را به دفترش دعوت میکند بعد از ایجاد فضای رفاقت  میگوید در بدخشان چه تعداد قریه است یفتلی میگوید به هزارها بعد صالح میگوید یک دانه مرد پیدا نمیشود که برود از بدخشان دفاع بکند؟

یفتلی احساساتی میشود یکتاز به دستور صالح توسط یک‌چرخبال به بدخشان پرتاب میشود و قبل از رسیدن یفتلی به دوستای خود میگوید که معاونیت اول برایش وعده هرنوع کمک را کرده است همینکه به بدخشان میرسد صالح ارتباط خوده قطع میکند و میگوید برو اینالی محب را بگو کمکت بکند.

در شب سقوط بدخشان که محب تماس مستقیم با والی داشته به یفتلی در حضور والی میگوید شکر بکش که جانت به سلامت است.

اشاره: اما اگراین روایت حقیقت دارد، چرا همین نکات مهم را شخص یفتلی، علنی درمحضر روزنامه نگاران بیان نمی کند؟