-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

همین که با تو مصاحبه می کنند، از بهر ایستاده گی احمد مسعود است


نوشتۀ استاد یعقوب یسنا

 استاد عطا می‌گوید هیچ وقت از افغان‌ستان نبرآمده است. این نخستین‌بار است، برآمدگی است. احمد جان جوان است. در پنج‌شیر مقاومت همه‌شمول وجود ندارد. مه به احمد جان دعا می‌کنم. 

عرض من این است جناب استاد عطا شما و افراد مانند شما برای تکدی چوکی، قوم و اصلاح نظام سیاسی را به گروگان گرفته بودید. از آدرس قوم، چوکی گدایی می‌کردید و وقتی مردم از اصلاح نظام سیاسی سخن می‌گفتند، شما می‌رفتید کنار کرزی و غنی ایستاد می‌شدید، می‌گفتید از نظام دفاع می‌کنید. 

اکنون که یگان رسانه با شما مصاحبه می‌کند برای جبهه‌ی ملی مقاومت و برای ایستادگی احمد مسعود است، اگر این مقاومت نباشد کسی با شما مصاحبه هم نمی‌کند. فعلا می‌خواهید که برای گرفتن چوکی و یگان سهمیه از وجود جبهه‌ی مقاومت ملی سوء استفاده کنید. اگر جبهه‌ی مقاومت ملی در پنج‌شیر نباشد، کسی نیاز به بیعت شما ندارد. به جای حاشیه‌سازی برای تکدی چوکی، به روایت واحدی‌که وجود دارد، بپیوندید.

یادداشت: شما از بچگی گذشته‌اید، از زبانی‌که در مصاحبه استفاده می‌کنید، درخور یک فرد میان‌سال نیست.