-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

اظهارات حزب دموکرات تاجیکستان


 سلاح داران خونخوار طالبان شهر و دهات افغانستان را زوراً به اطاعت خود درآورده حکومت وحشیانه را به وجود آورده‌اند. 

 تحوّلات وضعیت سیاسی افغانستان در چند روز اخیر نگرانی جامعة جهان، مردم روشنفکر، به خصوص ساکنان کشور ما را به وجود آورده است. گروه فرصت‌طلب تروریستان بین‌المللی طالبان با پشتیبانی دولت های منفعت‌جو نظام دولتی را در افغانستانبرهم زده حکومت این کشور را به دست گرفتند. عملهای خرابکارانة این گروه بیهوویت، بی‌سرابان و افراطی در چند سال برای مردم جهان عیان است.  

   برای ما مردم تاجیکستان تاخت و تاز و کُشتار و ویرانکاریهای طالبان خیلی غم‌انگیز است، زیرا در قلمرو این مملکت مردم ما همزبانان و همّیلتان ما اکثر اهالی را تشکیل می‌کنند. فراموش نباید کرد، که این کشور سرزمین تاریخی ملّت ماست. طوری دیده می‌شود، این گروه دهشتبار زمین و منزل، شهر و دهات تاجیک‌نشین را در چند سال اخیر به خرابی و نیستی رساندند. امروزها عملهای وحشیانه و خانه‌خراب این گروه مخصوصاً در محلات تاجیک‌نشین به سطح نسلکُشی رسیده است. آنها دختران نابالغ را از بغل مادرانشان ربوده، مردان را می‌کُشند و زنان آنها را تجاوز می‌کنند، جوانان بی‌گناه را به بهانه‌های گوش‌ناشنید قطار مانده، بی‌رحمانه قتل می‌کنند، که عن‌قریب همة آنها مردم ملّت ما هستند. طالبان، که نمایندگان قومهای فرهنگسیتیز پشتون هستند، مردم تاجیک‌زبان را در افغانستان برای ندانستن زبان پشتو بی‌رحمانه می‌کُشند و مردم وحشی‌طبیعت خود را در سرزمینهای ازلی مردم تاجیک جای‌نشین می‌کنند.  

   سلاح داران خونخوار طالبان شهر و دهات افغانستان را زوراً به اطاعت خود درآورده حکومت وحشیانه را به وجود آورده‌اند. تنها در مدّت سه-چار روز اخیر مردم زیاد این کشور راه گریز را پیش گرفته به کشورهای دیگر پناه می‌برند، در یک قطار شهرها مردم به اعتراض ضد طالبان می‌برآیند و از سوی آنها بی‌رحمانه تیرباران می‌شوند. 

   حیرت‌آور است، که در برابر این همه رفتارهای ظالمانة ضد بشری، نسلکُشی و وحشی‌گری طالبان سازمان ملل متّحد، سازمانهای جهانی حفظ حقوق، دولتهایی، که خود را حامی دموکراتیه و نظام مردم‌سالاری می‌دانند، کاملاً خاموشند. مثل این که همة آنها هماهنگ این رذالت بزرگ جهان هستند 

 در میان این همه بدیها و وحشانیت تنها نیرویی، که در مقابل آنها قرار گرفته است، جبهة شمال - اتّحاد ایجاکردة احمدشاه مسعود است، که نیروهای وطن‌دوست با راهبری پسر این قهرمان نامدار احمد مسعود راهبری می‌شود. باعث خوشحالیست، که این نیروی سازنده چند شهر و دیهه، سه ولایت کشورش را از وجود طالبان آزاد کرده است. 

   مردم شرفمند و تمدّنافر تاجیک افغانستان، بدانید، که شما مردم ما، ملّت ما، برادران ما هستید و طوری پرزیدنت ما امامعلی رحمان گفته است: “تاجیکستان خانة امید همه تاجیکان دنیاست ”. ما شما را تنها نمی‌گذاریم و یک برده نانمان را با شما تقسیم می‌کنیم، برای پیروز‌ی در پهلویتان ایستاده مبارزه می‌بریم. 

   حزب دموکرات تاجیکستان چون نیروی میراثدار نظام مردم‌سالار و پشتیبان آرمانهای والای انسانی، به خاطر پشتیبانی و دفاع مردم اذیتکشیدة تاجیک در افغانستان اظهار می‌دارد: 

   1. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به خاطر پشتیبانی و حمایت مردم ملّتمان برای همة گریزگان افغانستان، که به کشور ما روی نیاز آورده‌اند، شرایط لازم موهیا کند و همه گونه کارهای روادید، تهیة اسناد و دیگر شرایطها را بی‌پول برای آنها اجرا کند. 

   2. مسئولان کمیتة امنیت ملّی، وزارتهای داخله و حقوق جمهوری برای گریزگان افغانستان شرایط بهتر، مناسبت برادرانه و شایسته را به راه مانند. 

   3. از همه مسئولان کارهای امنیت و گمرک در مرزهای تاجیکستان طلب کرده شود، که برای گریزه‌های افغانستان شرایط مناسب و شایسته موهیا کرده، با آنها مناسبت صمیمانه و دوستانه را به راه مانند. 

   4. از همة شهرودان جمهوری طلب کرده شود، که در شهر و دهات، در کوچه و بازار با گریزگان افغانستان مناسبت دوستانه و سزاوار را به راه مانند. 

   5. حکومت جمهوری تاجیکستان برای زندگی موقت گریزگان افغانستان شرایط فراهم آورده، برای آنها رساندن یاریهای بشردوستانه را با کمک مردم کشور به راه ماند و اجرای طلبات نامبرده را در همه ساختارهای حکومت زیر نظارت جدّی قرار بدهد. 

   6. نظام طالبان یک حرکت بی‌نظام، یک نیروی وحشت‌افکن و قاتل است، که از سوی دولتهای غرضخواه به صحنة جنگ افغانستان وارد کرده شده است. دولتهای منفعتدار برای این گروه غدّار همه شرایط، پول، سلاح جنگ را موهیا کرده‌اند، تا که در این منطقه همه گونه بیدادگری ظالمانه را انجام بدهند. این ترتیب حکومتداری تارفت در این کشور ریشه می‌دواند و مردم تاجیکتبار افغانستان از خانه و در، زبان و فرهنگ و وطن محروم می‌شود. بنا بر این از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب کرده می‌شود، که در سفارتخانه‌های دولتهای را، که این نظام بی‌شرف انسانی را در افغانستان پشتیبانی می‌کنند، ببندد. دولتهای پاکستان، عربستان سعودی و قتر به این گروه ظالم یاریهای بی‌واسطة پولی و مالی و سلاح و مهمات جنگی می‌دهند. همچنین به حکومتهایی، که این نظام تیراریستی را اعتراف می‌کنند، اعتراض بیان کرده شود. 

   7. از سازمان ملل متّحد، سازمانهای جهانی حقوق بشر طلب کرده شود، که رفتارهای گروه طالبان را در قیبال مردم تاجیک و فارسی‌زبان افغانستان چون حرکت نسلکُشی (گیناسید) اعتراف کند.    

 

     شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان