-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

خائنان غیرپشتون، اکنون به یک پاره استخوان قانع شده اند


اجمل آزاد

 شب گذشته زمانی که جلسه گرفته شد غنی استعفأ داد و این دست آویز را عبدالله تقدیم طالب ها کرد و طالب ها حاضر شدند فردایش به ارگ بیایند.

در جریان جلسه که بالای جانشین بحث میشد سیاف، مسلمیار را پیشنهاد کرده بود که کرزی رد کرد و کرزی جلالی را پیشنهاد کرده بود که سیاف رد کرد.

جلسه بی نتیجه به پایان رسید عبدالله تقریبأ نقش انتقال دهنده پیام طالب ها ویا همانند سخنگوی طالب ها قرار داشت.

و از جانب طالب ها عبدالله به معاونیت حکومت انتقالی و یا عبوری مورد قبول قرار گرفته به همی خاطر در هردو طرف دست ، پا باز دارد.

حالا عبدالله به طالب ها اعتماد کرده مستی کرده روان است امرالله که از امکانات دولتی دور شده از دیروز صبح به پنجشیر فرار کرده است نعره مقاومت سرمیده که متاسفانه از اسلحه که به مردم پنجشیر طبق شرایط وعده کرده بود یک میل را با خود هم نیاورده است.

میر رحمان به فضل الدین عیار گفته است که وعده حکومت مشارکتی را که طالبها به عبدالله داده است که اگر زیر آبی نزنند معامله خوبی است و به مراتب از حکومت غنی کرده در حکومت سهیم میشویم.