-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

تقبیح یون ها از سوی پشتون ها


همایون تندر چنین نوشت:

خانم آرین یون در برگه فیسبوک خود کوتاه نبشته ای بر علیه بسم الله خان، وزیر دفاع، در ارتباط به وضعیت جنگ در هیرمند دارد. 

تا حال در حدود ۱۰۰۰ تبصره که در فارسی مدرن کمنت به آن میگویند، از طرف همدیاران پشتون نوشته شده است.

تقریبا تمام تبصره نویسان این نبشته خانم یون را تقبیح کرده اند. از او خواسته اند تا از نفاق و بدخواهی به دیگر اقوام کشور اجتناب کند.

این تبصره ها از موقف مردم پیام یگانگی. برابری، برادری. همپذیری، همزیستی دارد.

وضعیت و فاجعه روان در کشور نتیجه افراط، تفریط و تعصب دینی، مذهبی و قومی شمار اندک اما تاثیر گذار است.

فریب نخوریم. اگر مدعیان قدرت نامشروع را کنار بگذاریم ما یکی هستیم.

امشب در بام های کابل، زادگاهم، همه، دور از تفرقه و نفاق همصدا نعره تکبیر بلند کنیم. دشمن یکیست. آینده و سرنوشت ما یکیست.