-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

لطیف محمود، صفحه ساعتی است که سقوط غنی را دقیق نشان می دهد

 لطیف محمود اکنون درمرتفع ترین بحران فهم وضعیت جاری فراز آمده است.

 این نشان می دهد که ارکان ارگ، همه ای شان به چنین سراسیمه گی عمدی و خود خواسته گرفتار آمده اند. اصلاً حکومت داری و سیاست، در کلمات مکرر «جلالتمأب»، «سرقوماندان اعلی قوای مسلح»، و چند اصطلاح رنگ رفته ذوب شده است.

 این اشاره را بدین منظور نوشتم که وقتی سخنان لطیف محمود را دقیق بشنوید، تقریباً می توانید سقوط زود رس و فاجعه بارِ غنی را با جمله مظاهرش، پیش از پیش حدس مقرون به حقیقت بزنید. این ها، جنگ و فاجعه جاری را بازی کودکانۀ خود شان تصور کرده اند.