-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

طالب درجنگ چریکی گیر افتاده

 قول اردو ها، لوا ها، کندک ها و صف طویل هاموی و توپ ها و رنجر ها، از سخا و کرم اشرف غنی و شرکایش به طالبان تحفه داده شد. اکنون این گروه با نیروهای مقاومت ملی، دریک جنگ چریکی گیرافتاده اند که هرگز توان ندارند از آن جان به در ببرند. جنگ مقاومت چی ها در سالنگ جنوبی، جبل السراج و اندراب مثال های برازنده اند. طالب اهل جغرافیای شمال افغانستان نیست. در هرقدم، صدای مرگ و کابوس را می شنود.