-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

فهرست جنرالان خائن باید آماده شود

 پژوهشگران حاضر درصحنه باید فهرست جنرالانی را که سکتورهای دفاعی و امنیتی افغانستان را به سرعت به کام دشمن انداختند، آماده کنند. این مسأله یکی ازاولویت های تعیین خط برای نبرد های آینده برسرنجات کشور و در قدم اول، قلع و قمع طالبان در کابلستان است. من همه روزه، مصاحبه ها و گفتمان کارشناسان مختلف در داخل و خارج را می شنوم. این مردم به چند دسته تقسیم می شوند:

کسانی که به طالبان برای بهبود وضعیت پند و اندرز می دهد

کسانی که هرنوع جنگ علیه طالبان را به نفع خود نمی دانند.

کمترکسی از دفاع ملی صحبت می کنند. دلیلش این است که نا از نتایج کار نومید اند. به مدافعان و رهبران که همیشه برای خود کار کرده و برای مردم خیانت کرده اند؛ بی اعتماد اند. چطور می توان پذیرفت که این بی اعتمادی، امردفاع ملی را غیرضروری بداند و سلطۀ پاکستان برافغانستان را یک عمل انجام شده قرار بدهد. این مردم هنوز گرم اند و دردِ فتح طالب را به درستی احساس نمی کنند. جالب این است که همین مردم از بیرق سه رنگ و استقلال کشور نیز با آب و تاب گپ می زنند!