-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

برندۀ اصلی جنگ الله اکبر، امریکا است

 درهرجایی که طالب با مردم طرف است، شکست می خورد؛ درجایی که با جمهوری قومی طرف است؛ پیشروی دارد.

از برگه فیسبوک فرید احمد مزدک:

جنگ را جمهوری قومی "مدیریت" می کند.طالب آن جا شکست خورده است که با مردم طرف است. هرات، شبرغان را نگاه کنید! اگر در کابل مردم به طالب نه نگویند؛ همین فردا ارگ راه به هیبت الله نامی باز خواهد کرد. مردم امروز حاصلِ بذرِ دست کم بیست سالِ اخیر دیگران را می بردارند. بیست سالِ تمام برای تحقق برنامه های ناکام برباد رفت. بیست سالِ تمام پوپولیسم قومی ــ مذهبی برجامعه حکومت کرد. 

  آفرین برآن پیرِ رزم آور هراتی، برآن تاجیک پارسی گوی که به طالب نه گفت و ایستادن را در برابر طالب در هرات بزرگ آغاز کرد، اما برندۀ اصلی جنگ الله اکبر در مقیاس بزرگ امریکا است. برای امریکا مهم است تا الله اکبر بر تمام منطقه طنین انداز باشد. امریکا سال ها است که برای تسلط سیاسی الله اکبر برمنطقه ی که افغانستان در آن موقعیت دارد کار و مصرف می کند.برای امریکا مهم است تا این الله اکبر از آمو دریا بگذرد،در چار سوی روسیه بلند باشد،بر دوسوی  مرز های جنوب و شرق و در سرزمین های مسلمان نشین چین حکومت کند.جنبش الله اکبر تنها باید طالب برانداز باشد و مشت محکم بر دهان پوپولیست های قومی ــ مذهبی.

مردم به برنامه نجات نیاز دارند. همه؛ گذشته از گذشتۀ سیاسی خویش باید به نجات فکر کنند. جمهوری قومی و  طالبان برای نجات برنامه ندارند، می بینید آنها پیوسته به گذشته تنها می کشند، آتش می زنند و ویران می کنند.