-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

مشت آهنین پنجشیر به سوی طالبان تکان می خورد


خبرهایی در دسترس است که برای حمله برپنجشیر بی تابی می کنند. اما شعار حرکت به سوی پنجشیر ممکن است فریبکاری تبلیغاتی باشد و به جای آن، به مناطق دیگری تمرکز کنند. به هرحال، جنگ بی رحمانه برای نجات افغانستان درپیش است.

همان گونه که ماه ها پیش گفته ایم، نبرد های بی رحمانه یی در پیش است که مراکز آن در مرحله نخست، دراطراف مناطق استراتیژیک پنجشیر است. فرماندهی مقاومت ملی در پنجشیر به زودی آماج یورش های طالبان قرار می گیرد. مدیران سیاسی و رزمی در پنجشیر که تجارب سرشاری از خوی و خواص جنگ و صلح طالبانی دارند؛ از زوایای پنهان این وضعیت آگاهی دارند.

شمال زیر پای نیروهای طالبان به تخته آتشین تبدیل می شود.

حملات طالبان ممکن است تا ختم عملیات تخلیۀ همکاران جامعه بین المللی ملتوی شود. اما من گزارش هایی دارم که رهبری طالبان که به دسته های مختلفی تقسیم شده اند، با خونگرمی آشکار، از تعویق تهاجم بر پنجشیر انتقاد دارند. این دسته ها، از سوی رهبران شان درجریان قرار نمی گیرند تا حقایق پشت پرده را بفهمند.

اکثریت مردم نیز از انکشافات شتابنده بین قدرت ها در فاز « جدید» رویارویی قدرت ها خبر ندارند. جهان، دربرابر طالب ایستاده است؛ اما چین و روسیه که امریکا را از موضعش درافغانستان بیرون کرده اند؛ سنگرخود را محکم می کنند. این به معنی عقب نشینی و غیابت دنیای سرمایه داری به رهبری امریکا نیست. پس لگدی این تحقیر بزرگ امریکا و جهان، بسیار مدهش خواهد بود.