-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

احمدزی: برای ما حفظ اراضی مهم است!

 

طارق یزدان پرست

خبرنگار: «چرا بعد از تلفات سربازان در هلمند، نیروهای امنیتی تازه نفس فرستادید؟»

سخنگوی وزارت دفاع: «برای ما حفظ اراضی ولایت مهم است ...»

یعنی جان سربازان برای شان مهم نیست؟!

تبصره: روح الله احمدزی از خبرنگار پرسید که تو یک ضابط ماشینی را دروزارت دفاع برایم نشان بده. 

خبرنگار مغزش کار نه کرد که بگوید: اینه دم حاضریکی اش خودت! درضمن، ازاراضی بسیار وسیع « عقب نشینی تاکتیکی» صورت گرفت. پس معلوم است که اراضی هم مهم نیست؛ بگذریم ازین که لشکرتازه آمده از پاکستان ازنظر سلاح، به وسیله خود وزارت دفاع اکمال گردید!