-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

مأیوسی آرین یون از پیروزی طالبان

آرین یون یکی از سردسته های ارتدوکس قومی، با اشاره به جنگ جاری در لشکرگاه، برشخص بسم الله خان محمدی تاخته است که چرا ساختمان های «پوهنتون» و دیگراماکن را زیربمباران گرفته است. 

این همه تحولات سیاسی و نظامی خونبار درخطه افغانستان، برای ارباب تحجر، نه قابل هضم است؛ نه مستلزم نگاه منصفانه. ازهمین رو، افراطیون تبارگرا، خود به چوب سوخت درجنگ جاری تبدیل می شوند؛ همان چیزی که از آن می ترسند. درگذشته بزنس زبانی این ها چالان بود، اکنون خود باید بجنگند که یا بمیرند یا زنده بمانند تا به چشم خویشتن ببینند که افغانستان به گذشته بر نمی گردد.

به نظرمی رسد که جنگ جاری سراسری، ازیک نظرجنگی است که سرانجام برعلاوۀ نظام سیاسی و جغرافیایی، سرنوشت مبلغان نفرت قومی را نیز روشن خواهد کرد. آرین یون و امثالهم تاب تحمل دگرگونی های تازه به تازه را ندارند. یا دیوانه می شوند و اعصاب را از دست می رود؛ یا دو باره به خانۀ اصلی خود ( پاکستان) فرارخواهند کرد.