-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

ارتش، نیم شده است

 

شرایط برای درهم کوبی کامل اردوگاه مقاومت درحال فراهم شدن است.

مجموعه داده ها و یافته ها نشان می دهند که ارتش و قوای امنیتی فروپاشیده و با گذشت هر روز، کوچک تر می شود. بیش از نیمی از جنگ ابزار ها و زرادخانه ها به طالبان تحویل داده شده است. ویدیو های مستند نمایش می دهند که تنها روز گذشته قوایی به کمیت 500 تانک به طالبان واگذار شده است.

 حال حکومت غنی و دسته جات نظامی وسیاسی که هنوز به دور «سرقوماندان اعلی» چرخک می زنند، با این ابزارهای ته مانده چی خواهند کرد؟ خطر از دست رفتن و واگذاری نیمه دوم جنگ ابزارهای قوای مسلح تا 95 درصد متصور است.

جنرال های ارشد، میانه و رده پائین ارتش خیانت های آشکار، مرتکب شدند. خیانت آن ها تنها تسلیمی بیز ها و قرارگاه ها و دیپو ها نبود. نفس توافق با دستورات شورای امنیت ملی برای تسلیمی زمین و اسلحه، سکوت خود خواسته دربرابر ریزش پایه های ملی اردو، انفعال جبونانه درمقابل سیاست آشکار قومی از سوی غنی و خانه نشینی جنرال های جنگ دیده و تعویض آن ها با ضابطان وفادار به جمهوری سه نفره، از خطا های تاریخی و غیر قابل برگشت رهبران نظامی در اردو وقوای مسلح به شمار می رود.

آیا درحال حاضر، نجات جنگ ابزارهای باقی مانده از جنگ گروه خیانت کار، دردستور کار جنرال های ارتش قرار دارد یا خیر؟ اگر به این مساله پاسخ میدانی و مشخص داده نه شود، جنگ مارشال دوستم و عطا در شمال امری پروژه یی و توطئه گرانه است و احتمال دارد کشته و اسیر شوند. مهم ترین نکته درین ماجرا آن است که سرکوب اردوگاه مقاومت در صورت افتادن نیمه دوم ارتش به دست طالب، امری قطعی خواهد بود.