-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

تلفات شدید طالبان در بیرون دروازه شمالی پنجشیر

هارون سمرقندی

نیروهای اندراب که بطرف دره سراب و سمندان شهرستان پلحصار  در مسیر کوتل خاواک پنجشیر عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند طالبان به دنبال آنها آمده میخواستند که وارد جنگ در خطوط دفاعی پنجشیر شوند در یک حمله چریکی توسط نیرو های اندراب چنان غافلگیر و ضربه شده و تارو مار شدند که ده ها نفر شان کشته شده است و شماری از اجساد طالبان در کوه ها باقی مانده اند و حدود ده موتر اجساد دیگر شان را از اندراب خارج کرده اند.