-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۰, یکشنبه

امپراتور فساد امروز چنین گفت:

اشرف غنی درمجلس کابینه سرانجام تف سربالا انداخت و خطاب به فساد کاران ارشد جمهوری سه نفره گفت:

دست از فساد بردارید و بیشتر ازین مرا نزد همکاران بین المللی بی آب نکنید.

تبصره: در زندان پلچرخی یک دیوانه یی بود به نام مدیریاسین که بیچاره از فرط فشارروانی، بی پایوازی و هتک حرمت، به خلل دماغ گرفتار آمده بود که هم تنبان خود را می کشید؛ هم پیراهنش را. جالب این که لُخت می آمد در مباحث سیاسی هم شرکت می کرد. ضمن صحبت با قیافه یی جدی می گفت: 

قدرت های خداونده ببین که درین زندان، کسی عقل خوده از دست می ده، کسی ره ببینی دین خوده فراموش می کنه. کسی پاگل شده و کسی هم از دنیا و عقبی بیزار... مگر از فضل و مرحمت حضرت حق، همی زندان سر مه هیچ تأثیری نه کرده!

غنی بابا تا یک روز پیش، از آسمان و ریسمان گپ می زد و فساد کاران دور و پیش خود را خادمان جمهوری قلمداد می کرد؛ حالا که شکست و ریخت اندام وارۀ جمهوری پوسیده آغاز شده، تازه به رفقای خود می گوید که فساد نه کنید که قریب است بی آب شویم!