-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

نقشه کشی حقانی ها در «شمالی»

 حاجی الماس بین پنجشیر و کابل در رفت و آمد است. وی خیال دارد که از طالب، برای شمالی امتیاز بگیرد. همان عادت قدیمی. کارنامه های طالب، گوییا یاد شان رفته است.

از سویی هم رهبران شبکه حقانی برنامه ریخته اند که در برابر پنجشیر، یک دیوار مانع در «شمالی» برپا کنند. دید و بازدید های توطئه گرانه درحال افزایش است.

مهره های نیابتی شبکه حقانی، میرداد نجرابی، اقبال کوهستانی و فضل الدین عیار است. این ها تحت نام حکومت همه شمول، با طالبان درپی معامله اند. همه ای قوماندانان حاضر و غیرحاضر شمالی را به اساس پلان حقانی ها دعوت داده اند. اما اگرجنگی درمحور پنجشیر آغاز شود، این ها به طور آشکار دو انتخاب دارند: طالبان و جبهه مقاومت.

راه سومی وجود ندارد.