-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

پاسخ به یک خلف الصدق محمد گل مهمند

 طعنه زنی فرید بهمن به مردم پنجشیر:

عبدالقادر آشنا

فرید بهمن یکی از  کاربران فیسبوکی در کشور کانادا است که  نفرت جنون آمیز با جریانهای سیاسی ضد افغانیت دارد۰

 آقای فرید بهمن مانند حلیم تنویر؛ روستارتره کی؛  سید خلیل هاشمیان؛ عبدالباری جهانی؛ طرفدار حل و هضم اجباری همهء قومیت ها و زبانها در هویت ملی افغانی است۰

 هر نوع حرکت مخالف افغانی از دید فرید بهمن؛ تبارگرایی تنگنظرانه و فاشیستی ضد افغانیت پنداشه میشود۰

 جالبتر از همه این است که فرید بهمن؛ در میان پنجشیریها نیز دوستان دارد که اکثرا بر سر واژهء افغانیت با او  مشت ویخن میشوند۰

 اما تازه ترین گزاره فیسبوکی فرید بهمن به پاچه بلندها  وموی درازهای که در سالروزهای شهادت فرمانده احمدشاه مسعود؛ به جاده ها و خیابانها گشت زنی مسلحانه می پردازند؛ تعمیم بخشیدن جز بر کل است۰

  یعنی اینکه:  همان پاچه کشالها موی کشال ها را آقای بهمن؛ همهء میراثخواران  واقعی احمدشاه مسعود معرفی میکند و به آنها طعنه میزند که حالا در کدام غارها پنهان شده اید؟ از مغاره ها ومخفیگاه های تان بیرون شوید و بروید پنجشیر و از سقوط پنجشیر تان بدست طالبان جلوگیری کنید۰

برای من نفرت آقای فرید بهمن از موی کشال ها و پاچه بلندهای پنجشیری؛ قابل درک است ولی تخصیص این موی کشالها و پاچه بلند ها به  عموم  پنجشیریها؛ بیماری روانی است۰

 زیرا پنجشیر؛ تنها به پنجشیریها اختصاص ندارد بلکه به فرید بهمن نیز اختصاص دارد۰

  همانقدر که آن پاچه بلندها و موی کشالها در دفاع از پنجشیر مسوولیت دارند؛ خود آقای فرید بهمن نیز مسوولیت وطنی دارد که در برابر لشکر نیابتی پاکستان با قلم و قدم جهاد کند۰

 موی کشالها و پاچه بلند ها هرگز به باجور و وزیریستان شمالی یا حتی به پکتیا و ننگرهار و قندهار حمله نکرده بودند تا دختران آن ولایات را به زور به پنجشیر آورده و به آنها تجاوز جنسی کنند ولی لشکر طالبان؛ زن و دختر مردم  این سرزمین را به پنجابی وعرب و چچینی و ترکستان چینی بحیث کنیز تحفه میدهد۰

در صورت مسلط شدن طالبان بالای پنجشیر؛ این کرنیل ها و جرنیل های پاکستانی است که باید در دریای پنجشیر آببازی کنند نه فرید بهمن ۰

امیدوارم آقای فرید بهمن کم بخود آید و نفرت جنون آمیزش از موی دراز های پنجشیری او را بسوی ضدیت با کل پنجشیر و پنجشیریها نکشاند۰

 بجای طعنه زنی و تحریک منفی مردم در برابر دشمن مشترک؛ تحریک مثبت ایجاد کند تا همه در برابر دشمن مشترک به پا خیزند۰

ورنه کور مادرزاد هم میداند که طالبان؛ از نظر نظامی یک گروه شکست خورده بودند۰

 اگر لطف و مهربانی های حامد کرزی و اشرفغنی وخلیلزاد برای زنده ساختن دوبارهء این گروه نمی بود؛ طالبان وجود نداشت۰

 شما پیش از آنکه بجان موی کشال ها و پاچه بلندهای پنجشیری خشمگین باشید؛ بالای کرزی و احمدزی وجمهوریت سه نفرهء او خشمگین باشید که بسته کشور را به کام پاکستان فرو برده اند۰

 به اشرفغنی طعنه بزنید که نتیجهء آن  برادریها  وهمزبانی و همتباریها و بغلکشی ها بخاطر پشتونوالی  با طالبان امروز چی است؟

به حامد کرزی طعنه بزنید که آنهمه همدردی با طالبان بخاطر قوم و تبار مشترک؛ چرا نتوانست امروز بعد از خروج قوای امریکا یک افغانستان عاری از خشونت ببار آورد؟

  به حامد کرزی طعنه بزنید که این افغانان اصیل چرا قبر پدر و برادرش را تخریب کرده و خانه وقصر او را درقندهار تاراج کردند؟

طعنه زنی بالای موی کشالهای پنجشیری در شرایط حاضر؛ مردانگی نیست بلکه ریختاندن آب در آسیاب دشمن است۰