-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

امرالله صالح/ زدن دندۀ عقب برای پیروزی! درحالی که مدت اندکی به سقوط و برطرفی امرالله صالح و غنی و دارودستۀ جمهوری سه نفره باقی مانده، امرالله صالح برای اولین بار، دیرهنگام و چه بسا که عبث، واژه « مقاومت» را از فرط آسیمه حالی و بی صداقتی تمام عیار به زبان می آورد. از دو ماه به این سو از پنجشیر برای من اطلاع می آمد که امرالله صالح، قاطع و یک تنه، مخالف به کاربردِ کلمه مقاومت علیه طالبان است و تاکید داشت که هیچ وقت نباید این کلمه استعمال شود!

حالا که مانند کشتی کاغذی روی موج حوادث درحرکت است، مقاومت به یادش آمده است. درین مدت که قوای مسلح 360 هزار نفری را هزار درهزار با تمام جنگ ابزار ها و تجهیزاتش به طور سریالی تحویل طالب می دادند، امرالله به خود می بالید که حتی یک میل اسلحه به مقاومت پنجشیر داده نه شد. او به طور معکوس، پیروز شد.

شاید مراد از «مقاومت» درنظروی، شتاب دادن به روند تسلیمدهی شهرها و مابقی جنگ افزار های به دشمن باشد تا در دست افراد غیر مسوول نیفتند!

توجه کنید  امرالله پس از سقوط ۱۸ ولایت چی نوشته:

در جلسه امروز در ارگ تصمیم گرفته شده که، در برابر طالبان می‌ایستیم.

البته نه رُخ در رُخ، پشت به طالبان.