-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

جبهه مقاومت اکنون رخ در رخ طالبان ایستاده است

غلتاندن حاکمیت لرزان خائنان جمهوری در هرات، قندهار و بادغیس نشان می دهد که سریال ارباب توهم، یک باردیگر درتاریخ معاصر کشور اختتام می یابد. اشرف غنی و امرالله مأموریت خود را به طریقۀ درست ( طبق محاسبه خود شان) به فرجام بردند. اما آنانی که اشرف غنی را قبلۀ نجات خود و جمهوری قیاس کرده و به سرنوشت مردم خویش پشت کرده بودند؛ در میدان مانده اند که چی کنند. منازعه، تا زمان حل کامل فاصلۀ بسیار دارد. نبرد برای مدنیت با تمام گزینه ها و اولویت ها و فوریت هایش هنوز باقی است.

نخبه گان خود خوانده، پروار شده از پول های دزدی، به آخر خط رسیدند. قشری از ذلیل ترین دوپاسپورته ها درحال فرار اند؛ بانوان بی کاره و غارتگر که درمعیت بی بی گل به چاپیدن مردم مشغول بودند نیز پیشاپیش گریخته اند. اما افغانستان باقی است. اکنون برای نیروی مقاومت برای دفاع از افغانستان رو در روی طالبان قرار می گیرد.