-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

پرتو نادری: غنی درمنافقت خود بسیار صادق بود!

اشاره: اگرکسی زحمتی بکشد وچیغش های غنی را دریک مجموعه درنوشتارپیاده کند، بی گمان، کتاب جدیدی از ملانصرالدین افغانی تدوین خواهد شد.

 غنی، سرکوزبابا، دو روز پیش از فرار خویش گفته بود که چهل میلیون از دارایی خود به بی‌جا شده‌گان کمک می‌کنم.

یک میلیونش به گونهء تیت و پراکنده در ارگ پیدا شد، معلوم نیست که بقیه‌اش را در کجا انداخته است؟

گاهی می‌اندیشم، هزاران شهروندی که به میدان هوایی کابل هجوم برده اند، پیش از این که در اندیشه پناه‌جویی به کشور‌های دیگر باشند، در جست‌جوی همان دالر‌های به جاماندهء‌ سرکوز‌بابا اند.

شک نکنید، سرکوزبابا در منافقت‌ خود صادق‌القول‌ترین بود!