-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

یکی از هزاران تراژدی درکابل شادروان علی رضا احمدی جملۀ تلخی نوشته است. ( نگاه کنید به برگۀ درسمت چپ)

 ازین یادداشت دو نوع شکنجه شدم. اول این که خودم را از نظر احساسی به جای علی رضا احمدی قرار دادم. 
دوم نفس واقعه یی که درکمال نا باوری اتفاق افتاده. یکی از برکات طالب همین است که اکثریت مردم متوجه آن نمی شوند. نتیجه: طالب دربرابر مطالبات مردم، پس ازین هرگز دم خوش نه خواهد زد. علی زاده درانفجارمرموز در میدان هوایی جان خود را از دست داد.