-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

جمهوری سه نفره دو انتخاب دارد: فرار یا بازداشت


 اشرف غنی و اندیوال هایش درواپسین روزهای پایان کاربه کجا قرار است فرار کنند؟

اوضاع جنگی شتاب گرفته و متوالی شدن زنجیرۀ سقوط حکومت های محلی و بنادر، ارکان کوچک جمهوری سه نفره را سراسیمه کرده است. زوال و سپس سرنگونی رژیم امری اجتناب ناپذیر است. 

این طور پیداست که پیمان اعلام نا شدۀ ارکان سه نفره با طرف های خارجی بر سر واگذاری گسترۀ افغانستان شمالی و نیمی از زراد خانه های سکتور دفاعی و امنیتی به طالبان، درنیمه راه مسیر عوض کرده است. پس ارکان سه نفره، درنیمه راه بعدی، راهی جز جنگیدن ندارند. اما دیر است. ظرفیت ها درمقیاسی که موج غلبۀ دشمن را به نطقۀ اول برگرداند؛ دردسترس نیست. 

دشمن دیگر جمهوری سه نفره، نیرو های مردمی ( مقاومت ملی) است تدارکات اسلحه و لوژستیک از سوی ارگ به آن ها قطع شده است. این نیرو ها که ازبهر بقای مدنیت افغانستان، دشمن طالب و اشرف غنی اند آماده می شوند که سر موقع به حساب گروگان گیران جمهوری برسند.

بی جهت نیست که حفیظ منصور هشدار دا که حکومت درتجهیز نیروهای مقاومت کوتاهی می کند. باخبر، به زودی پشیمان می شود.

 اشرف غنی واندیوال ها این نکته را دقیق فهمیده اند.

موج مرگ از دو استقامت به صورت موازی به سوی ارگ نزدیک می شود. حالا نه پشیمانی کار ساز است؛ نه تهدید، نه حرافی و شعارهای عفن پوپولیستی.

بنا برین، اشرف غنی و اندیوال هایش درواپسین روزهای پایان کاربه کجا قرار است فرار کنند؟

این ها به تهران و پکن نمی گریزند که بخشی از پروتوکول منطقه ای درحمایت از طالبان اند. به مسکو، اسلام آباد، امریکا و پایتخت های آسیای میانه هم راه شان بند است. می ماند هندوستان و ترکیه. یالله بسم الله اگربخت شان یاری کند و به موقع خود را کشیده بتوانند با قید احتمال و چند اگر ومگر، در انقره و دهلی مختصرپذیرایی خواهند شد.

مهم ترین سوال این است که درواپسین ساعات، کدام نیرو را به داخل ارگ راه می دهند؟ مگرهمان بازی ناکام دکترنجیب الله دراشکال تازه مکررنخواهد شد؟