-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

فکاهه حشمت غنی: امرالله صالح کودتا می کرد!


حشمت غنی احمدزی برادر غنی خائن در گفت و گو با ایران انترنشنال علت گریز اشرف غنی، انهدام قوای امنیتی و دفاعی وتحویلدهی قدرت به طالبان را «شکل گیری یک کودتا» به هدف کشتن اشرف غنی عنوان کرد. حشمت غنی افزود که قرار بود امرالله صالح را رئیس جمهور بسازند؛ تا « جنگ ادامه پیدا کند»؛ اما او فهمید و صحنه را رها کرد!

با این ترفند ها، روی سیاه اشرف غنی و شرکایش به شمول امرالله صالح، هیچ گاهی سفید نخواهد شد. 

این نخستین بار است که در تاریخ سیاسی افغانستان، از کودتای  یک «نفر» مجری برعلیه « سرقوماندان اعلی قوای مسلح» با کمیت سه صد هزار رزمنده سخن گفته می شود. به قیاس حشمت غنی، با اشغال کشور از سوی لشکر بدوی بیگانه، به بهای انحلال ارتش و نظم اجتماعی وفرهنگی نو پا درافغانستان، جنگ ختم شده است! زهی خیال باطل!

وقتی گفتار حشمت غنی را دربارۀ کودتای امرالله شنیدم، با تمام وجودم آرزو کردم: ایکاش یک درصد گفته هایت راست می بود! و 99 درصدش را به زور وهم و خیال تکمیل می کردیم.

اما اگرحشمت غنی مدعی می شد که یک  دست سایه سانِ آنچنانی، امرالله را به داخل درۀ پنجشیر هل داده تا درنقش موریانه، مأموریت تازه را انجام دهد، مقرون به حقیقت می بود!