-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

شرکت های تجاری استاد سیاف درترکیه

 خبر می رسد که استاد سیاف پیش از سقوط کابل به واسطۀ طالبان، جایداد های کلانی را خریداری کرده و چند شرکت بازرگانی راه انداخته است. هنوز روشن نیست که خود ایشان آیا عازم ترکیه شده است یا هنوز هم درکابل حضور دارد.