-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

سال ها برای وحدت کار کردیم؛ نتیجه نه داد

چرخش 180 درجه یی دکتر سمیع حامد


 یگان دوست مینویسد که متن های من «تفرقه افگنانه» استند.  تفرقه بین کسانی انداخته میشود که متحد باشند یا امکان اتحاد شان وجود داشته باشد. ما سال ها برای وحدت کار کردیم اما نتیجه داد؟ در کشوری که ساختار قدرت قومی است و اکثریت اقوام تاوان پسرفت فکری و فرهنگی حلقاتی از یک قوم را میپردازند؛  نباید آشغال را عطر زد.  بگذار بوی گند ما بلند شود و بدانیم که خود را دیگر فریب ندهیم.  ما یا با درک و پذیرش تفاوت های قومی، شهروند میشویم و باهم حق برابر میداشته باشیم؛ یا بهتر است راه خود را مشخص کنیم.  

در افغانستان نیازهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و امنیتی اقوام مختلف را به هم نزدیک کرده است.  بوی گند نفاق ما زمانی بلند میشود که دیگر این نیاز ها نباشند (مثل نسل اول و دوم مهاجران در اروپا و امریکا). 

این واقعیت تلخ است اما راهی نداریم جز یافتن راه حل بر بنیاد همین مسئله. 

نسل جوان اما بهتر است روی اتحاد فکری کار کنند و موج هایی را شکل دهند که شناخت ها با هم تقابل و تعامل کنند نه شناسنامه ها. نسل ما و پیش از ما با تاسف، ناگزیر شده اند در میدان جنگ، گفتگو کنند. گفتگویی که خود جنگی سرد است!