-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

خطر تقسیم آشکار اردو به دو بخش

 گزارش هایی واصل شده است که اختیار جنگ و دفاع از صلاحیت اشرف غنی و گروه سه نفره بیرون شده است. 

اوضاع به گونه ییست که در نتیجه سیاست کادری نحوست بار اشرف غنی درسالیان اخیر، درشرایط تشدید جنگ با طالبان، نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی به دو قطب و دو فرماندهی مجزا از هم تقسیم شده است. بدنه اصلی سکتوردفاعی که مأمور دفاع از افغانستان و متشکل از نیروهای مقاومت است، نسبت به بدنۀ مشکوک درقوای مسلح که در واگذاری هزاران تانک هاموی، واحدهای ولسوالی و ده هزار اسلحه به طالبان دست داشته اند؛ بی باور اند. بدنه مشکوک اکثراً افراد نا کرده کار، جوان وفادار به خود غنی اند که جنگ را ندیده اما به اثر تنگ نظری و نا عاقبت اندیشی نصب شده اند.