-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

فرید مزدک


 چین، روسیه و پاکستان با افزار طالبی توانستند امریکا را از افغانستان کوچ دهند اما با طالب و تفکر طالبی نمی توانند ساختار سیاسی مبتنی بر برابری و کارایی بر پا کنند.فرصت ها و امکانات امریکا و ناتو در افغانستان قربان برنامه های غیر عملی، دور از واقعیت ها و قوم پرستانه ی مشتی از افغان ــ امریکایی های قوم پرست شد.

پافشاری لجوجانه برای تحقق هژمونی  یک قوم فرصت های را که امریکا و ناتو برای کار موثر با افغانستان در اختیار داشتند بر باد داد.چین، روسیه و پاکستان اگر نگاه و برنامه های شان را نسبت به افغانستان با واقعیت های آن سرزمین و مردم اش برابر نسازند تنها به تکرار بیهوده ی آن چه در بیست سالِ اخیر اتفاق افتاد خواهند پرداخت.