-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

مقاومت برای افغانستان/ درکنار صالح ایستاده می شویم


ارتش وقوای مسلح را معدوم کردند؛ اما مردم ما زنده اند و به تاریخ پاسخ می دهند.

از صدای ناگهانی امرالله صالح برای دفاع میدانی از مدنیت و جمهوری مصادره شده، هرچند پس از سال ها اشتباهات سیاسی فاحش، تلخ و دردناک است؛ اما باید از آن حمایت کرد. بند ناف صالح اکنون از دست درغل بابای خیانت پیشه رها شده است. قطعاً صالح باید به دریافت های تازه یی رسیده است. 

سقوط دو بارۀ افغانستان درنتیجۀ عملیات مخفی و لوژستیکی متفقین ضد امریکا با شرکت چین، روسیه و عربستان، محافل سیاسی دردنیای غرب را بیشتر ازما تکان داده است. از دست دادن افغانستان برای نظام های سرمایه داری، مرگ و شکست سیاست های آسیایی آن ها در زمینه امنیت و اقتصاد در آینده است.

صدای امرالله صالح، بی هیچ تردیدی، ثمرۀ مشورۀ دپلوماتیک کشورهای منطقه است و رهبری مقاومت ملی درپنجشیر تا هنوز با آن از درمخالفت پیش نیامده است.

افغانستان نمی میرد.

در سازماندهی جنگ و مقاومت برای استرداد آزادی و هستی افغانستان، استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، سیاسی، رزمی و فرهنگی برای راندن لشکر بدویت از کابل و افغانستان مساله یی چند فوریتی است. افغانستان بار دیگراز سوی کشورهای متفقین ضد امریکا به این حال و روز کشانیده شده و برای ما، هیچ راهی جز جنگیدن باقی نمانده است.

به نظر می رسد که تمهیدات عملیاتی برای دفاع مشروع از افغانستان و فرهنگ افغانستان در دست انجام است و تا روزهای آینده، مارشال عبدالرشید دوستم و استاد عطا با مسیر مقاومت دربستر پنجشیر ملحق شوند. اکنون زمان چسپیدن به اشتباهات این نخبه گان جنگی و سیاسی سپری شده است و مساله دفاع از افغانستان است.