-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

انتظام جنگی در پنجشیر درحال نهایی شدن است

 

حکومت به تحریم تسلیحاتی پنجشیر، شبرغان و هرات به طورقطعی مصمم است.

گزارش معتبر واصل شده است که اشرف غنی و ارکان سه نفرۀ جمهوری به طور قطع فیصله کرده اند که به رهبران نظامی مقاومت مردمی، اسلحه و تجهیزات جنگی داده نه شود. محمود فضلی رادیکال ترین عنصردر جمهوری سه نفره است که مخالف جدی مسلح سازی واحد های مردمی مارشال دوستم درشمال و اسماعیل خان درهرات می باشد. درگزارش آمده است که مصلحت شخص غنی برین است که این نیروها تا زمانی که تحت قوماندۀ دولت فعالیت کنند، به طور محدود مهمات و لوژستیک دریافت کنند؛ اما شواهد میدانی درهرات و شبرغان نشان می دهد حتی یک صندوق گلوله به این نیروها توزیع نه شده است.

درهمین حال خبرهایی از نهایی سازی گردان های جنگی مقاومت درپنجشیر واصل شده است. با آن که امرالله صالح و عبدالله به طورقطع خواستاد ادامۀ تحریم تسلیحاتی واحد های تازه انتظام یافتۀ مقاومت علیه طالبان اند؛ انگیزه و ارادۀ گردان های جنگی برای نبرد با طالبان به حدی قوی است که مردم خود به تهیۀ اسلحه اقدام کرده اند.