-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

چرا چینایی ها روی طالب سرمایه گذاری را شدید کرده اند؟

 دولت چین، سعی دارد از پاکستان ( صاحب اصلی طالبان) در به رسمیت شناسی حکومت طالبان پیشی بگیرد! 20 میلیون مسلمان در سینکیانگ سال هاست براساس برنامۀ منظم  قیرداغ و استخوان کوب می شوند و تازه عقیم سازی زنان شان را نیز شروع کرده است. اما درین خرابکده، بال می زند تا یک لشکرملیشیایی وابسته به ارتش پاکستان را که افغانستان را درقبضه گرفته، به رسمیت بشناسد. آیندۀ این بازی به کجا منتهی می شود؟

من ازین سبقت گیری های روسیه و چین همین قدر احساس کرده می توانم که هیچ قدرتی درمنطقه به شمول پاکستان، حاضرنیست یک دولت طالبانی نیرومند را درافغانستان شاهد باشد؛ پس ظهور یک گروه شبح وار دیگردردستورکار امریکا و ناتو قرار دارد که چین و روسیه اقدامات پیشگیرانه را شروع کرده اند. دو گزینه احتمالی وجود دارد: یا طالبان به کمک نیروهای برگشتانده شدۀ امریکا دو باره به سوی مرز ها رانده می شود؛ یا یک گروه مدهش دیگری از یک گوشه سر بر می آورد که رهبری اصلی اش دردست داغستانی ها و اویغوری ها خواهد بود. در آن صورت طالبان، مصروف جنگ با گروه نو پیدا باقی می مانند و مانند یک دولت ضعیف و پراز تضاد قومیت و امنیت، درکابل، تلاش برای زنده ماندن می کند.