-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

جاوید کوهستانی: سخت غلط کردیم!


ازگفتار اضطراری جاوید کوهستانی چه انتباه می توان گرفت؟ انتباه من این است که افغانستان کشوری است که عدالت واطمینان درآن، فقط از لولۀ تفنگ بیرون می آید.

جاوید کوهستانی نوشت از قول یکی از رهبران سازمان فداییان خلق چنین نوشت : بهترین مبارزه  مبارزۀ مسلحانه است و تفنگ را از دوش نکشید؛ حتی در حین تدریس .

وی ادامه می دهد: وقتی سخنرانی خلیل حقانی را تفنگ بر دوش دیدم و ملاقات اش با حکمتیار که سلاح اش در میان دستانش، به یادِ چریک خلق افتادم. سخت غلط کردیم! هیچ کسی در هیچ دنیایی به مبارزات مدنی حق طلبانه، بدون تفنگ، ارج نمی گذارد.

بیست سال پسین  نفرت از تفنگ و شعار مدنی دادیم از انتخابات نقش احزاب گفتیم از جمهوریت پارلمانی گفتیم  نقد کردیم  هیچ نتیجه یی نداشت  ، دنیای امروز  دنیای زور و پول و معامله است  هرکسی از این ندارد و از اندیشه ملی ، استقلال ، عدم وابستگی ، سیاست مستقل ملی ، عشق به وطن و مردم  میگوید بداند که اشتباه کرده است ، سیاست عدم دنباله روی در جهان امروز یعنی به کشتار گاه بردن  و بدار زدن بهترین جوانان این سر زمین .  انچه اموختم  جز نفرت از سیاست مدنی چیزی بشتر نیست .

شراب تلخ میخواهم که مرد افگن بود زورش     تا بیاسایم دمی از این دنیا و شر و شورش