-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

درافغانستان به اندازه کل تاریخ اسلام الله اکبر گفته شده

 یکی از خطا های مکرر رهبران دست پاچه و درمانده این است که درحین شناوری مردم در شط خون، پیوسته می گویند که طالب باید به صلح تن دهد!

 اگر همین جمله را از نظر روانشناسی تحزیه و تحلیل کنید؛ گوینده گان این جمله پیشاپیش به تسلیمی آماده اند؛ ثانیاً به آینده و نتیجۀ پیروزمندانۀ جنگ خلق برای بقا ایمان و استواری ندارند. 

جالب است! یک نخبه اطلاعاتی یگانه نسخۀ نجاتش برای بقا ودفاع از کیان افغانستان، دعوت مردم به الله اکبر گفتن است!

اگردریای آتش بر زنده گی مردم ما با الله اکبر گفتن می خشکید، درچهل وسه سال، به اندازۀ کل تاریخ اسلام درخاورمیانه و آسیای مرکزی، الله اکبر گفته شده؛ اما الله اکبر گفتن به مثابۀ پترولی است که بر آتش جنگ مغلوبه و خاکسترسازی هستی مردم افغانستان پاشیده می شود. آقایان، نبرد و سازماندهی نبرد، چیز دیگریست...اگر نکته را فهمیده باشید.