-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

طالب تا چند ماه در کابل خود را حفظ می کند؟

 بسیاری ها از روی خوش باوری، دم از صلح می زنند. تا زمانی که همین صلح به درستی شناخته و تعریف نشود، جنگ نیز سردرگم می باشد. مثل تعابیر کرزی - احمدزی از صلح که عاقبتش این بود و از قبل چهره نمایی می کرد. اکنون مثل گذشته، تمامی دروازه های کمک مالی به روی ادارۀ طالبان بسته شده است.

مالک آینده هیچ کس نیست؛ اما از حالا می توان وضعیت میلیون ها نفر گرسنه، بیمار، سراسیمه، خاکسترک زده و بیکار را در همه جا دید. بار اصلی مصارف این دور جنگ به دوش چین وعربستان سعودی بود. برای ابقای طالب درکابل و شمال، به پول ریزی خویش برای طالبان ادامه خواهند داد. اما دسترسی یه مشروعیت برای طالب، از صلاحیت عربستان و چین و همه کشور ها بیرون است. فعلاً پاکستان بسیار تلاش دارد تا یک ساختارنظام مشارکتی بین طالب و ضد طالب به وجود آید. با توجه به ماهیت و شکل طالب، بعید است که نظام مشارکتی شکل بگیرد. طالب، تغییر نه کرده است/ نمی کند. مغز و کرکترش همین گونه دیزاین شده است.