-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

اشرف غنی همچنان قهقهه می زند

 دوکتور سردار محمد رحمن اوغلی!

در موجودیت اشرف غنی همه جا سقوط می کند؛ چون که او مردم را دست کم گرفت و بر زخم های او نمک پاشید؛ قهقهه زد و قوم گرایی کرد ؛ دروغ گفت و بر نعش افتاده فرزندان این وطن آهی نکشید .

 تعدادی از فیسبوکی های جوان و دنیا بیخبر با آرزوی چند روزه معاش دولتی و وابسته گی به رهبران، حقایق را کتمان کردند اما وجدان عامه دیگر نمی توانست تحمل این همه بی عدالتی را داشته باشد . 

و آخر : خدا که عادل است و قهار، مگر می توانست فریبکاری های جمهوریت سه نفره را بیش ازین تحمل کند؟

 رهبران، گند زدند و همه چیز را از مردم پنهان کردند و فقط در صدد قهرمان سازی های فرزندان و افزایش ثروت های باد آورده برآمدند و الحاصل آن چیزی که در کشور میگذرد .

و حالا : اگر اردویی در کشور وجود دارد دست اشرف غنی با جمع یارانش را از قدرت کوتاه و خود بر حاکمیت چیره شود و مقاومت ملی اعلان کند، در غیر؛ همه منتظر بربادی دار و ندار این مملکت باشیم و نوحه یک جنگ دوامدار و خانمان برانداز را از همین حالا سر دهیم .

 حاکمیت ها باید بدانند که مردم فریب نمی خورند بلکه با حوصله می نگرند که فریبکار چه میکند چون که راحت ترین فرد برای فریب دادن خود شخص است نه مردم، اما غنی و اطرافیان فکر می کردند که همه چیز برعکس میشود .