-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

خطاب به مدعیان مقاومت و نجات

 ازبرگه لعلزاد

خود را «مستحق و سزاوار» پاداش سازید!


«محتاج و نیازمند گدایی می کند»؛ پاداش نمی خواهد...

* جهان به گونه ای آفریده شده که به «مستحق و سزاوار» پاداش می دهد، نه به «محتاج و نیازمند»...

* جهان به گونه ای آفریده نشده که «آنچه ما نیاز داریم، بدست می آوریم»، بلکه به گونه ای آفریده شده که «آنچه مستحق می شویم، بدست می آوریم». اگر این اصل را درک کنیم، زندگی ما دگرگون می شود...

قوانین جهان به گونه ای نیست که، «اگر شما محتاج باشید، می توانید درو کنید». قوانين جهان اینگونه کار نمی کند. مردمان زیادی امیدوار اند یا توقع دارند که جهان با این شیوه کار کند، اما نمی کند...

* قوانین جهان می گوید: اگر شما بکارید، می توانید درو کنید... یا اگر غرس کنید؛ می توانید حاصل بردارید!

* اما اگر کسی بگوید، «من واقعا نیاز دارم و محتاج هستم»؛ در آن صورت قوانین جهان می گوید: شما باید بکارید یا غرس کنید! قوانین از شما می طلبد که «کاشتن و غرس کردن» را بیاموزید! لذا باید آن را یاد بگیرید و انجام دهید، تا هم شما و هم دیگران بُرد داشته باشند؛ زیرا قوانین جهان به نیازمندان پاسخ نمی دهد...