-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

ارتش از بین رفت/ زنده گی غنی چی اهمیت دارد؟

 سربازان و کارمندان که غنی آنها را رخصت کرده با ایشان خدا حافظی کرد میگویند در دست غنی چند جلد کتاب و یک بیک کالا بود. غنی از همه اولتر از عبداله می ترسید. عبداله برایش گفته بود که تا ۲ بجه روز استعفا بده در غیر طالبان در ارگ داخل شده شما را بقتل می رسانند. به امریکایی های نامرد زنگ زد جوابی غلط شنید  فهمید  سو قصد او است و عملی می شود. در داخل ارگ طیاره الکوپتر راف را خواست . 

باید گفت از ۱۱ بجه روز الی ۲ با سیاست مداران حرف زد آنها گفتن استعفا بده غنی قبول نکرد. وهمه را بیگانه احساس نمود ساعت ۴ بطرف آسیای میانه طیاره در حرکت شد. غنی خودرا ریس جمهور مشروع دانسته هر انکی بزور در چوکی ریاست جمهوری نشسند نا مشروع است.  اگر غنی پرواز نمی کرد ۱۰۰ فیصد کشته میشد