-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

بهشت طالبان از پنجشیر می گذرد

 تا کنون هیچ نیروی خارجی با طالبان نه جنگیده است. نیروهای داخلی را اجازه جنگیدن نه داده اند. این فارمول شکسته خواهد شد.

من از طالبان دعوت می کنم که اگر می خواهید زود تر به وصلت بهشت و حور و غلمان برسید، هرچه زود تر به سوی پنجشیر بروید. کسانی که برای شما گورهای دسته جمعی حفر کنند، در پنجشیر منتظر تان هستند. اگرکمی تأخیر کنید، گورکن ها از دره خارج شده و خود را به شما می رسانند. اتاق های تصمیم گیری دراسلام آباد، پکن و تهران را فرا می خوانم که لیلام بهشت در پنجشیر بسیار ارزان است.

این پیام را به  ذبیح الله مجاهد برسانید که ملیشه های طالب را که پدر و مادرشان حتی برای خود شان قابل شناسایی نیست، از ثواب چند برابر بی نصیب نه سازد. شما هنوز با قوای ضد خود به طور واقعی مواجه نه شده اید. رزمنده گان پنجشیر به استقبال شما احادیث درخشان می خوانند. اگردراستفاده از فرصت و زمان تنبلی کنید، مفرزه های مرگ در هرجایی که هستید به استقبال شما خواهد آمد. رسم مکروه حکومت خائن غنی درحق طالبان به کار گرفته نخواهد که در زندان، دفاتر سایبری فراهم کنید. در نبرد آینده، هیچ زندانی وجود نه خواهد داشت.