-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

حملۀ امریکا بر پایگاه های مخالفان درونی طالبان

 دکترنعیم سخنگوی طالبان دو هفته قبل از فرار غنی خائن و شرکایش، اعلام کرده بود که مجاهدین امارت اسلامی، افراد داعش را به طور کامل درشرق کشور پاکسازی کرده و آخرین گروپ هایش هم مفقود شده بودند!

اکنون به اساس فرمان جوبایدن، پایگاه های صحرایی و نا مخفی داعش در ننگرهار بمباران شده است. داعش، بالذات، برای گرفتن جا طالبان طراحی شده است؛ یعنی مأموریت خرابکاری طالب رو به اتمام است و حالا درجایگاه صاحب حکومت باید با ضد خود به یک جنگ بدون فرجام مشغول شود.

 اگرامریکا از تأسیسات و قرارگاه های داعش تا به این اندازه از پیش آگاهی داشت/ که دارد؛ تا حال چطور از هوا و زمین تماشای شان می کرد؟ سه روز پیش از حملات داعش بر مجتمع کابلیان عقب دیوارهای میدان هوایی، امریکا، انگلیس و دیگرکشورها پیوسته اطلاع داده بودند که « با خبر!» داعش در راه است و شما را آماج قرار خواهد داد. 

با این اشرافی که از پویایی های دسته جات آدم کش دارند، می توانستند اعلام کنند که سه نفراز ننگرهار حرکت کرده یا قبلاً درفلان منطقه کابل درحالت انتظار واختفا به سر می برند و حالا برای شان قومانده شده که به حساب انبوه مردم کابل درمیدان هوایی برسند.

عقل سادۀ ما این مسأله را چی گونه باید ارزیابی کند؟ 

این بمباران، بمباران مواضع داعش است یا راه رفتن روی اعصاب ازکارافتادۀ مردم زخمی افغانستان!؟

استفاده از همین فارمول تبلیغاتی کماکان ادامه دارد. امریکا تازه اعلام کرده که حملات سخت تری در پیش است.