-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

قوماندان های کُرک شده

 برخی قوماندان های شمالی از جمله میرامان الله گذر جان برلبش رسیده و تا هنوز به کدام کشوری گریخته نتوانسته است. اکثر پول خورهای جمهوری سه نفره، پیشاپیش به دوبی و ترکیه فرار کرده بودند؛ اما جالب است که شاخدارهای شمالی گیر مانده اند.