-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

امریکا اشرف غنی را تفاله کرد اما طالب را به قدرت رساند


                   نوشته ی : اسماعیل فروغی

      امریکا پس ازختم مدت مصرف اشرف غنی ، او را با بی پروایی تمام ازنظرانداخت و با خفت و خواری دوراش ریخت .

      جهانیان شاهد اند که میلیاردران واستراتژیستان امریکایی بخاطرسودجویی های میلیونی شان ازجنگ افغانستان، چگونه از یک آدم روانی خودخواه ، قوم پرست و تندخوی ؛ یک " پهلوان پنبه ی بزن بهادر "  ، یک " متفکر دوم " و یک رییس جمهورلافوک ساخت و درآخرکار، او را به فرارتشویق نموده ، با خفت و شرمساری ازصحنه دوراش کرد .

       ارچند داکترغنی باعوامفریبی وترفند های گونه گون ، اهداف وپالیسی های شیطانی حامیان امریکایی اش را خوب تحقق بخشید ؛ اما ازینکه مدت مصرف اش به پایان رسیده بود ، باید ازقدرت قلابی دست کشیده راه فرار درپیش می گرفت .

       اراده ی امریکا وتوطئه های پاکستان درنگون بختی اونقش برجسته داشته است . به دلایل مختلف، دیگرنه امریکا و نه پاکستان به اونیازداشتند.اوکه توانسته بود مردم را چندپارچه ترکرده وارتش کشوررا فروبپاشاند، نقش اش را دراین تیاترخونین خوب به پایان رسانده ، باید جای اش را به بازیگران نو، خالی می نمود .

       پاکستان بعنوان بازیگراصلی این تیاترکه هنوزبه این نمایش علاقمنداست،میخواهد  بازافغانستان را توسط طالبان تیره فکربه ظلمتکده ی پرازآتش و درد مبدل کرده ، مردم مارا ناتوان تر،ذلیل تروعقب مانده تراز پیش اش نگهدارد . پاکستان آرزو دارد تا به کمک نیروهای نیابتی اش طالبان ، با تسلط کامل بر افغانستان ، کشور ما را ازنقشه ی سیاسی جهان حذف نماید .

       گرداننده گان نمایش آتش و درد ، سعی می کنند تا ازمیان دلالان سیاسی چون آقایان حامدکرزی ، عبدالله ، قانونی ، حکمتیار، ربانی ، ضیا مسعود ، خلیلی ، سیاف ، محقق ، یکی یا چند تا را پهلوی ملا برادرنشانده ، نوبت را به پهره داران نو بسپارند.

      مطابق نقشه ی دایرکتران اصلی تیاترـ به ویژه پاکستان ، ارچند طالبان سعی خواهندکرد تا بمنظورکسب اعتباروحمایت مردم و جامعه ی بین المللی ، چند تن ازرهبران مقام پرست و چاپلوس جهادی را درکنارخویش جا بدهند ؛ اما دردوران حکومت جدید طالبانی هم ، سیاست تک محوری - تک قومیِ متمرکزترِ مذهبی که بنیاد آن را کرزی وغنی بابای فراری گذاشته است ، ادامه خواهد یافت و این دور باطل تا بیداری مردم تکرار خواهد شد .

      اما پاکستانیان باید بدانند که این لقمه ی خارداربالاخره گلوی آنانراهم دوپاره خواهد کرد . مردم کابل وافغانستان درمجموع دیگرزیربارسیاست تک قومی ، تک مذهبیِ متمرکزو بدویت و بربریت گروه طالبان نخواهد رفت .

     اگرطالبان واین دلالان سیاسی بخواهند اینبارباشرکت هم به سیاستهای تک محوری ، تک قومیِ ـ دینی ـ بدوی ادامه بدهند ؛ دیریا زود گروه های بسیج ملی ازنسل جوان کشورنضج خواهد گرفت وبا براه انداختن نبردهای ملی درسراسرکشور،عدالت وصلح حقیقی را درکشورتأمین خواهند نمود .