-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

اشرف غنی سه نوع سگ دربار پرورش داد

 درین که اشرف غنی بابا یک چهرۀ برازندۀ تاریخی در مدیریت توهمات بدوی است، تردیدی نیست.

 وی به انجام مأموریتی توفیق یافت که از امیرعبدالرحمان خان تا به حال، هیچ پادشاه و رئیس جمهوری به انجام آن نصرت نیافته بود. ایشان در زمان هفت سال غصب قدرت، درحریم خود سه نوع سگ پرورش داد:

سگ های رنگه، پت دار و با گوش های لمیده

سگ های عف عفی درون در و بیرون در

سگ های پاچه گیر در خارج از حریم ارگ 

اشرف غنی درین مملکت چنان سونامی نا مردمی آورد که حالا وقت رفتن، هیچ چیزی سرجایش نیست. معجزۀ غنی بابا این است که هیچ یک از نسل سگ دربار که پرورش داده، هیچ کدام شان از وی روی گردان نیستند.