-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

ارتش و پلیس اعتماد خود را باخته اند

 گزارش هایی از مناطق جنگی درافغانستان  می رسد که هم اسباب خنده است؛ هم دلیل گریه. 

بسیاری مناطق درخارج از کابل وقتی نیروهای امنیتی دریک منطقه تجمع می کنند؛ مردم محله را ترس و اضطراب فرامی گیرد و می گویند خدا کند ازین جا بروند. دلیلش این است که ارتش و نیروهای پلیس و امنیت درنظر مردم به حدی بدنام و اعتماد باخته شده اند که مردم فکر می کنند همین ها خود شان طالب را به منطقه می آورند و سپس با تانک و توپ و رنجرهای خود می گریزند و مردم به گیر طالب می افتد!